Emissie Woon-Winkel Fonds

16 maart 2015

Op 19 februari vond de jaarvergadering van Woon-Winkel Fonds plaats. In deze vergadering hebben de Participanten unaniem hun instemming betuigd met het voornemen van de Beheerder om in 2015 weer “open” te gaan. De Emissie 2015 is gepland in april.

Zoals u weet is voor een Emissie een Prospectus vereist en als de voortekenen niet bedriegen zal dit Prospectus deze week goedgekeurd worden door de AFM. Deze goedkeuring heeft langer geduurd dan oorspronkelijk voorzien en daarom wil de Beheerder u even tussentijds op de hoogte brengen.

Vanaf datum goedkeuring is er een inschrijfformulier beschikbaar waarmee u aan kunt geven hoeveel Participaties u bij wilt kopen. Zoals u weet bent u als zittende Participant in deze Emissie vrijgesteld van toetredingskosten. De animo in de vergadering was overigens groot om Participaties bij te kopen.

Er zijn overigens ook Participanten geweest die zich bij de Beheerder aangemeld hebben om Participaties te verkopen. Uiteraard zal de Beheerder deze verzoeken in behandeling nemen op het moment dat deze via een verkoopformulier ingediend worden, maar zoals al eerder aangekondigd kan de uittreding nooit hoger zijn dan de toetreding.

Daarnaast is de Beheerder van mening dat verkoop van de Participaties nu, op het moment dat de economie weer is gaan draaien en de vastgoedmarkt net weer gestabiliseerd lijkt, verkoop tegen de laagst denkbare prijs lijkt te zijn. Immers de vooruitzichten voor de woningmarkt zijn hoopgevend en het commercieel onroerend goed heeft al een meer dan behoorlijke afwaardering achter de rug. Bovendien dalen de financieringslasten structureel ondermeer door het wegvallen in 2015 en daarna van de derivaten en zijn de beheerkosten goed onder controle. Er lijkt kortom volop ruimte voor een aanzienlijke stijging van de Intrinsieke Waarde in de komende jaren.

Maar het blijft de beslissing van de Participant zelf, aankoop of verkoop. Aankopen zullen altijd voor het volledige bedrag  gehonoreerd worden, bij verkopen kan het zijn dat de Beheerder verkoopverzoeken alleen gedeeltelijk kan toewijzen. Meer bijzonderheden kunt u vinden in het Prospectus dat binnenkort in goedgekeurde vorm zal verschijnen.

Mocht u meer informatie nodig hebben om tot een weloverwogen beslissing te komen, de Beheerder staat altijd klaar om u hierin bij te staan. Laat u bovendien bijstaan door uw reguliere financiële adviseur.

Gerelateerde berichten

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Hierbij presenteren wij u het Jaarverslag 2022 van Woon-Winkel Fonds.