Interne verhandelbaarheid

24 mei 2016

In de afgelopen maanden is de vraag herhaaldelijk aan de orde gekomen of er een mogelijkheid bestond een interne markt te creëren voor Participaties Woon-Winkel Fonds. In de vergadering d.d. 20 april 2016 heeft de Beheerder aangegeven dat er nog verder onderzoek nodig was om deze vraag te beantwoorden. Daarbij heeft de Beheerder ook rekening willen houden met eventuele wijzigingen in de structuur van het Fonds, al dan niet in het kader van een herfinanciering. Naar aanleiding van de laatste adviezen kan de Beheerder u als volgt informeren. 

De verhandelbaarheid van de Participaties Woon-Winkel Fonds staat expliciet geregeld in het Prospectus, samenvatting bladzijde 13 C5. Hierin staat met zoveel woorden dat Participaties uitsluitend aan het Fonds en aan bloed- en aanverwanten in rechte lijn overgedragen kunnen worden. Deze omschrijving is indertijd gemaakt omdat overdracht eigenlijk ieder jaar mogelijk was via een Emissie. De interesse van Participanten voor een markt met onderlinge verhandelbaarheid van de Participaties moet dan ook in samenhang gezien worden met het uitblijven van Emissies in de jaren 2013, 2014 en 2016. 

Zoals het onderzoek van de Beheerder nu aangeeft kan onder bepaalde voorwaarden (hierover zal ook overeenstemming gevonden moeten worden met de fiscus) ook interne verhandelbaarheid toegestaan kunnen worden mits alle Participanten daartoe nadrukkelijk toestemming geven, c.q. deze toestemming niet onthouden binnen een termijn van 4 weken. Per individuele transactie zou deze toestemming dan gevraagd kunnen worden. De prijs is dan een zaak van de Participanten onderling en de Beheerder vervult hierin slechts een faciliterende rol. 

Een (dergelijke) wijziging van het Prospectus kan alleen goedgekeurd worden in een vergadering van Participanten. Het is geen wijziging waarbij de lasten worden verzwaard of de rechten van de Participant worden beperkt (integendeel) en derhalve geen wijziging waarvoor de zogenaamde 1 maands periode geldt (verplichte mogelijkheid voor Participanten om gedurende 1 maand uit te treden). Nu het Fonds toch al voornemens was begin oktober een vergadering te organiseren zou dit als agendapunt meegenomen kunnen worden. Of de structuur gewijzigd wordt (b.v. op verzoek van nieuwe financiers) of dezelfde blijft, deze uitbreiding van de verhandelbaarheid lijkt, ook in deze geclausuleerde vorm, een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.  

Kortom, indien de vergadering in oktober a.s. akkoord gaat en de fiscus geen bezwaar aantekent zou dit kunnen betekenen dat de Participanten al vanaf oktober a.s. de mogelijkheid kunnen hebben een interne markt te creëren en benutten.  

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, verzoekt de Beheerder u deze bij voorkeur per mail info@woonwinkelfonds.nl aan de Beheerder te richten.

Gerelateerde berichten